Аксијален проток и вентил за проверување на навален диск